Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

TM vähentää pakolaisten stressioireita

Sotilaat palaavat taisteluista liian usein traumanjälkeisen stressin vammautta­mina. Mutta mitä tapahtuu sotien uhreille, henkiin jääneille paikallisille asukkaille?

Sodat koskettavat edelleen miljoonien ihmisten elämää, ja sadat tuhannet taistelevat selviytyäkseen pakolaisleirien karussa todellisuudessa. Elämä pakolaisena on jokapäiväinen muistutus siitä mitä sota on tehnyt heille ja heidän läheisilleen. He elävät epävarmuudessa, erittäin stressaavissa oloissa.

Viime huhtikuussa Journal of Traumatic Stress -lehdessä (26(2): 295-298) julkaistiin tutkimus, jossa mitattiin traumanjälkeisten stressioireiden voimakkuutta pakolaisleirin asukkailla ennen ja jälkeen Transsendenttisen Meditaation oppimisen. Oireet vähentyivät hyvin dramaattisesti.

Tässä tutkimuksessa 42 Kongon sisällissodan pakolaista, jotka asuivat Ugan­dassa, valittiin oppimaan TM-tekniikka joko heti tai vasta tutkimusjakson jälkeen. Koehenkilöt poimittiin satunnaisesti pareittain iän, sukupuolen ja stressioireiden voimakkuuden mukaan. Heille tehtiin PCL-arviointi (Post-Traumatic Stress Disor­der Checklist) tutkimuksen alussa sekä 30 ja 135 päivää TM-opetuksen jälkeen. Verrokkien PCL-pistemäärissä havaittiin kasvava trendi, eli stressioireet olivat voimakkaampia 30 ja 135 päivän jälkeen. Sen sijaan tutkimuksen alussa TM:n oppineilla koehenkilöillä PCL-pistemäärät laskivat jo 30 päivän jälkeen oireetto­malle tasolle ja pysyivät siellä 135 päivän jälkeenkin.

Oheinen video näyttää, mitä PCL-pistemäärän 37 pisteen pudotus tarkoittaa käytännössä:

www.youtube.com/watch?v=LenAq29XTvc

"Ennen kuin opin meditoimaan, heräsin usein keskellä yötä ja muistin miten minua raiskattiin ja kidutettiin. Nyt kun meditoin, minusta tuntuu että se tapahtui toiselle naiselle – ei minulle. Minä olen vapaa nainen."

"Arvelimme koehenkilöiden hyötyvän, mutta en osannut odottaa näin suurta muutosta," sanoi tutkimuksen johtaja Brian Rees (M.D., M.P.H.). "Kehityksen jatkuminen neljän kuukauden jälkeen sai meidät päättelemään, että TM voi olla hyvinkin hyödyllinen apuväline kenelle tahansa traumanjälkeisestä stressistä kärsivälle."

"Olin yllättynyt, miten nopeasti TM-harjoitus vaikutti traumanjälkeisiin stressioirei­siin näillä pakolaisilla, joilla ei ollut kotia eikä työtä, ja hyvin vähän tukea ympäril­lään," totesi tutkimuksen toinen tekijä, Fred Travis (Ph.D., MUM-yliopiston aivotutkimuskeskuksen johtaja). "Nämä havainnot viittavat siihen, että TM voi olla tehokas vastalääke traumanjälkeiselle stressille, joka on käymässä yhä yleisem­mäksi maailmassa."

Traumanjälkeisestä stressistä kärsivä henkilö voi olla yliaktiivinen, nukkua huonosti, kadottaa luottamuksen toisiin ihmisiin, ja hänellä voi olla muistihäiriöitä ja vaikeuksia tehdä päätöksiä ja viedä asioita päätökseen. Stressaantuneiden yhteisöjen on vaikeaa auttaa itseään sekä ulkoisten olosuhteiden että sisäisen tilansa vuoksi. Niinpä traumanjälkeistä stressiä on vaikeaa käsitellä tavanomai­silla hoidoilla. TM-harjoituksen avulla saavutettava valpas lepotila näyttää korjaavan traumaattisten kokemusten aiheuttamia vahinkoja.

Aiemmissa tutkimuksissa traumanjälkeistä stressiä on pystytty vähentämään TM-harjoituksen avulla Vietnamin sekä Irakin ja Afganistanin veteraaneilla.

TM-harjoitus oli tehokkaampaa kuin psykoterapia vähentämään ahdistusta, masennusta, unettomuutta, alkoholin väärinkäyttöä, traumanjälkeisiä stressi­oireita ja stressiherkkyyttä Vietnamin veteraaneilla (18 koehenkilöä). – Toisessa tutkimuksessa kolmen kuukauden TM-harjoituksen havaittiin vähentäneen ahdistusta, masennusta ja traumanjälkeisiä stressioireita Irakin ja Afganistanin veteraaneilla (Military Medicine, 176(6): 626-630(5), 2011).

Näiden tutkimusten tulokset tukevat TM-harjoituksen hyödyllisyyttä traumanjäl­keisen stressin hoidossa ja antavat aihetta laajempiin jatkotutkimuksiin.


Tutkimuksen Ugandassa rahoitti David Lynchin säätiö, joka näiden lupaavien tulosten jälkeen suunnittelee laajentavansa toimintaa 10000 pakolaisen TM-opetuksen järjestämiseksi seuraavien kahden vuoden aikana.

davidlynchfoundation.org/newsletter/2013_april.html


Lisää aiheesta:

tm.org/blog/video/transcendental-meditation-relieves-stress-in-african-refugees/

www.meditaatio.org/2013-02-traumaattinen-stressi.html