Transsendenttinen Meditaatio

TM-uutiskirje
2009-2015

Arkisto

Stressi, aivot ja opiskelu: tutkijan näkökulma

Tri Fred Travis johtaa aivotutkimuskeskusta Maharishi University of Management -yliopistossa. Hän on julkaissut yli 50 tutkimusartikkelia, jotka käsittelevät aivo­sähköistä toimintaa, tietoisia prosesseja, tietoisuuden tiloja sekä meditaatiota. Hän opettaa perustutkinto- ja jatko-opiskelijoita, järjestää seminaareja ja puhuu aivojen kehittymisestä konferensseissa ympäri maailmaa.

Kysymys:
Aivotutkimukseen suunnataan nykyään paljon voimavaroja. Miksi tämä tutkimusala on niin tärkeä?

Tri Travis:
Aivot ovat ihmisen liittymä ulkopuoliseen maailmaan. Me havaitsemme maailman ja reagoimme siihen aivotoiminnan kautta. Kaikki mitä teemme, vaikuttaa aivoihin ja muuttaa niitä fyysisesti. Terveiden aivojen tärkein ominaisuus on varmaankin sopeutumiskyky, koska maailma muuttuu jatkuvasti ja aivojen täytyy muuttua joka hetki ympäristön vaatimusten mukaisesti. Jos stressi ja väsymys ja muut vahingol­liset tekijät rajoittavat aivotoimintaa, aivojen sopeutumiskyky kärsii. Tutkimukset osoittavat, että alkoholi, päihteet, stressi, köyhyys ja univaje muuttavat aivoja niin, että sillä on heikompi kyky havainnoida, muistaa ja käsitellä tietoa.

Kysymys:
Miten tutkimusten mukaan Transsendenttinen Meditaatio auttaa aivoja toipumaan stressistä?

Tri Travis:
Kun henkilö on stressaantunut, otsalohkon etuaivokuori, joka on tärkeä päätöksen­teossa ja johtamisessa, osallistuu vähemmän aivotoimintaan. Se menee ikään kuin offline-tilaan.

Transsendenttisella Meditaatiolla on täsmälleen päinvastainen vaikutus aivoihin. Aivokuvausmenetelmillä on havaittu TM-harjoituksen aikana lisääntynyttä aktiivisuutta otsalohkon alueella, verrattuna silmät kiinni istumiseen. Myös aivojen takaosassa, päälaenlohkossa, havaitaan lisääntynyttä aktiivisuutta. Nämä kaksi aluetta ovat osa tietoisen huomiokyvyn verkostoa.

TM-tekniikka vahvistaa tietoiseen huomiokykyyn liittyviä kytkentöjä, niin että kun tarvitsemme laajaa ymmärrystä, se on käytettävissä – silloinkin kun olemme stressaantuneita.

Lisäksi TM-harjoituksessa koettava valpas lepotila antaa lepoa aivojen ytimelle, talamukselle. Talamus on kuin kytkentätaulu: kaikki aistihavainnot tulevat talamukseen ja ohjautuvat sieltä aivoihin. Kun harjoitamme TM-tekniikkaa, aistihavaintojen kytkentätaulu saa lepoa.

Kysymys:
Kerrotko tutkimuksestasi American Universityssä, jossa opiskelijat kokivat niin syvää lepoa TM-harjoituksessa, että pystyivät toimimaan paremmin jopa tenttipaineiden alla?

Tri Travis:
Yliopisto on nykyään uskomattoman stressaava paikka. Monet opiskelijat "lääkitsevät" stressiään esim. käyttämällä alkoholia. Tutkimusten mukaan 80% yliopisto-opiskelijoista ilmoittaa kokevansa usein uupumusta.

Tutkimuksemme, joka julkaistiin International Journal of Psychophysiology -lehdessä, mittasi opiskelijoiden aivotoimintaa ennen TM:n aloittamista ja kolme kuukautta aloittamisen jälkeen. Jälkimmäiset mittaukset tehtiin juuri ennen kevään päättökokeita, joka on vuoden kenties stressaavin jakso opiskelijoille. Päättökokeiden aikaan opiskelijat tyypillisesti valvovat pitkään, syövät huonosti, liikkuvat vähän, ja kokevat akuuttia ahdistusta. Kaikki nämä tekijät tunnetusti heikentävät aivojen toimintaa kokonaisuutena.

Havaitsimme, että opiskelijoilla jotka eivät harjoittaneet TM:ää, aivojen toiminta­kyky ja valppaus vähenivät näiden kolmen kuukauden aikana. Sen sijaan TM:n oppineet koehenkilöt olivat vähemmän väsyneitä ja uupuneita; he toipuivat paremmin stressaavista ärsykkeistä ja saivat korkeampia pistemääriä aivo­toiminnan eheysasteikolla.

Aivotoiminnan eheysasteikko mittaa sitä, toimivatko aivot kokonaisuutena vai erillisiä osina. Meditoivat opiskelijat itse asiassa kykenivät tenttiviikon stressien alla toimimaan jopa paremmin kuin ennen TM:n aloittamista. TM-harjoituksessa koettava transsendoiminen muuttaa aivotoimintaa perustavalla tavalla, niin että opiskelijat kykenevät toimimaan tehokkaammin ja menestyksellisemmin ja välttämään stressin haittavaikutuksia. Se mahdollistaa elämisen vakaassa ja eheässä olotilassa, ahdistuksen ja stressin sijaan.

Kysymys:
Toimiiko TM-tekniikka ihmisillä, joilla on oppimisvaikeuksia, kuten ADHD?

Tri Travis:
Kyllä, havaitsimme vuoden 2011 tutkimuksessa, joka julkaistiin Mind & Brain, The Journal of Psychiatry -lehdessä, että TM-tekniikalla oli positiivisia vaikutuksia 10–14-vuotiailla ADHD-lapsilla. Kolmen kuukauden TM-harjoitus vaikutti merkittävästi aivotoimintaan ja suorituskykyyn kirjainsujuvuustestissä. ADHD:lle on tyypillistä korkea theta-aktiivisuus EEG-mittauksissa. Aivot tuottavat luonnostaan theta-aaltoja sulkeakseen pois epäolennaista tietoa suorituksen aikana. ADHD-lapsilla tavallista korkeampi theta-aktiivisuus johtaa siihen, että myös olennaista tietoa jää välittymättä. Jos kutsut tällaista lasta nimeltä, hän ei ehkä vastaa koska ei kuule sitä.

Toisaalta ADHD-lapsilla on liian vähän beta-aktiivisuutta, joka on yhteydessä ajatteluun ja päätöksentekoon. ADHD-lapsella on liikaa thetaa ja liian vähän betaa. Hänen aivonsa sulkevat asioita pois, ja hänellä on vaikeuksia keskittyä. Thetan suhdetta betaan käytetään ADHD-oireiden voimakkuuden mittarina.

Esitestissä kaikkien oppilaiden theta/beta-suhde oli kolminkertainen normaaliin tasoon nähden. Kolme kuukautta myöhemmin TM-ryhmän theta/beta-suhde oli siirtynyt lähemmäs normaalia tasoa. Ja kuuden kuukauden harjoituksen jälkeen TM-ryhmä oli jo normaalin aivotoiminnan rajoilla.

Vain kuudessa kuukaudessa meditoivat oppilaat olivat siirtyneet selvästi ADHD-oireisista normaalin vaihteluvälin rajoille. Käytännön elämässä tämä muutos tar­koittaa, että he voivat alkaa itse hallitsemaan fyysisiä ja henkisiä impulssejaan.

Tutkimme myös toista EEG-mittaria, koherenssia, joka kertoo miten aivojen eri osat toimivat yhdessä. Lähtötasolta kuuden kuukauden jälkitestiin havaitsimme merkittävää koherenssin lisääntymistä neljällä taajuusalueella: theta (keskitty­minen sisäänpäin), alfa (itsen kokeminen), beta (tiedonkäsittely) ja gamma (keskittyminen ulospäin). Korkeampi koherenssi kaikilla taajuuksilla kertoo siitä, että näihin toimintoihin liittyvät aivojen osat olivat yhteistoiminnassa – lapset kykenivät ohjaamaan käyttäytymistään. Aivot alkoivat toimia enemmän koko­naisuutena kuin erillisinä yksiköinä.

Kysymys:
Pitäisikö meidän tietää jotain muutakin aivojen toiminnasta, jotta voisimme kokea elämässä enemmän menestystä ja vähemmän stressiä?

Tri Travis:
Kaikkien pitäisi tietää, että jokainen kokemus muuttaa aivoja. Tutkimusten mukaan 70% aivojen kytkennöistä muuttuu päivittäin. Tätä kutsutaan neuro­plastisuudeksi.

Solutasolla, kun kaksi hermosolua toimii yhdessä, ne kytkeytyvät yhteen. Solujen proteiinit edistävät uusien sisääntulevien ja ulosmenevien haarakkeiden kasvua, ja haarakkeiden läpimitta kasvaa. Nämä kaksi solua virittyvät toimimaan uudel­leen; tätä kutsutaan pitkäkestoiseksi potentiaatioksi.

Se on jatkuvaa tanssia aivokuoressa. Aivosi on kuin joki, ei kiveä. Aina kun koet jotain, se synnyttää tietynlaista aktivoitumista eri puolilla aivoja, mikä saa aikaan tämän kokemuksen. Samaan aikaan se jättää jälkensä hermosolujen välisiin kytkentöihin. Maharishi on sanonut, että se mihin kohdistamme huomiomme, kasvaa suuremmaksi elämässämme. Näin tapahtuu aivojen hermoverkostossa aineellisella tasolla.

Esimerkiksi viulunsoittajalla, koska vasen käsi soittaa nuotteja, vasenta kättä ohjaava osa aivoista on monimutkaisempi kuin oikeaa, jousikättä ohjaava osa. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että Lontoon taksikuskeilla on isommat rakenteet aivojen niissä osissa, jotka vastaavat reittien suunnittelusta ja maamerkkien tunnistamisesta.

Jos olemme jatkuvasti stressaantuneita, silloin aivojen taistele-tai-pakene -reaktiota ohjaava osa vahvistuu, ja alamme reagoida pieniinkin stresseihin ikään kuin ne olisivat hengenvaarallisia.

Mutta jos lisäämme päiväohjelmaan transsendenssin kokemuksen, silloin puhtaan tietoisuuden kokemista edistävät kytkennät vahvistuvat aivoissa.
Tämä on todellista valaistumiseen kasvamista. Sitä tapahtuu joka päivä jokaisessa Transsendenttisen Meditaation harjoituksessa.


Katso myös video Fred Travisin EEG-demonstraatiosta:


tm.org/blog/meditation/stress-the-brain-and-student-life/